Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

Οικισμοί που δεν έχουν οριοθετηθεί - Στάσιμοι οικισμοί

ΠΔ/6-12-82. - (ΦΕΚ-588/Δ/23-12-82). ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500 Κατοίκους [ ΙΣΧΥΕΙ απο 23-12-82] (ΦΕΚ-588/Δ/82). "Καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως οικισμών της Χώρας".

(Οικισμοί που δεν έχουν χαρακτηριστει ή οριοθετηθεί) - (Αχαρακτήριστοι Στάσιμοι οικισμοί)

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΑΡΘΡΟΝ-2 ΑΡΘΡΟΝ-3 ΑΡΘΡΟΝ-4 ΑΡΘΡΟΝ-5 ΑΡΘΡΟΝ-6 -ΑΡΘΡΟΝ-7 ΑΡΘΡΟΝ-8 ΑΡΘΡΟΝ-9

@ΚΕΙΜΕΝΟ

'Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 "περί σχεδίων πόλεων κλπ. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα Αρθ-9,Αρθ-10 (παρ. 2) Αρθ-14, Αρθ-17 και 85 Α'.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73 "περί ΓΟΚ" ( ΦΕΚ-124/Α), όπως τροποποιήθηκαν με το ΝΔ-205/74 "Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ΝΔ-8/73 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού" ( ΦΕΚ-363/Α), και ειδικότερα τα Αρθ-80 (παρ. 1), Αρθ-87 και Αρθ-125.

3. Την υπ' αριθ. Αποφ-13905/721/26-4-82 κοινή των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος "Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητος του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλοντος" ( ΦΕΚ-218/Β) και ειδικότερα το Αρθ-7 αυτής όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Αρθ-4 της υπ' αριθμ. Αποφ-24712/1248/82 κοινής των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Αποφ-13905/721/26-4-82 κοινής αποφάσεως κλπ." ( ΦΕΚ-404/Β).

4. Την υπ'αριθμ. ΣτΕ-725/82 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟΝ-1.

1. Σε περιοχή που οριοθετείται από ακτίνα 800 μέτρων από το κέντρο των οικισμών της χώρας, που δεν έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, που έχουν πληθυσμό λιγώτερο από 500 κατοίκους (απογραφή 1981) και τάσεις δημογραφικής συρρίκνωσης που δεν είναι παραδοσιακοί, ούτε παραλιακοί, ούτε πόλοι τουριστικού ενδιαφέροντος, ούτε περιαστικοί, καθορίζονται όροι και περιορισμοί δομήσεως όπως στα παρακάτω άρθρα.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, ως παραδοσιακοί οικισμοί θεωρούνται όσοι έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα και έχουν ειδικούς όρους δομήσεως ή όσοι είναι παραδοσιακού χαρακτήρα κατά την κρίση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και

της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΕΑΕ). Ως παραλιακοί οικισμοί θεωρούνται όσοι εμπίπτουν στο σύνολό τους, ή σε τμήμα τους σε ζώνη 500 μέτρα από τον αιγιαλό ή και έξω από

αυτή τη ζώνη και είναι συνεχόμενοι ή μη σ' αυτή προς οιανδήποτε κατεύθυνση, όταν η ανάπτυξή τους επηρεάζεται από τη θάλασσα. Ως οικισμοί πόλοι με τουριστικό ενδιαφέρον θεωρούνται όσοι

παρουσιάζονται ως πόλοι τακτικών ή εποχιακών συγκεντρώσεων τουριστών. Ως περιαστικοί οικισμοί θεωρούνται όσοι βρίσκονται μέσα, σε επαφή ή σε απόσταση αλλά με λειτουργική εξάρτηση, από αστικά κέντρα ή από τους παραπάνω αναφερομένους οικισμούς.

ΑΡΘΡΟΝ-2.

Με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται με πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, του Νομού και της ΕΕΑΕ καθορίζονται οι οικισμοί κάθε Νομού που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία της παρ. 1 του Αρθ-1 προκειμένου να εφαρμοσθούν οι όροι δομήσεως του διατάγματος αυτού.

Η παραπάνω διαδικασία για την έκδοση της αποφάσεως δύναται να κινηθεί με πρωτοβουλία του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή του Νομάρχη.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-3.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι δομήσεως των γηπέδων μέσα στη ζώνη των 800 μέτρων των κατά το Αρθ-1 οικισμών, προκειμένου για ανέγερση οικοδομών για χρήση κατοικίας ορίζονται ως εξής:

1. 'Αρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδό είχαν κατά τη 15-9-82.

2. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα ελαχίστου εμβαδού 500 μ2 που δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού από μεγαλύτερες εκτάσεις εφόσον μεταβιβάζονται σε μόνιμους κατοίκους του οικισμού ή Δημότες αυτού ή καταγομένους από τον οικισμό και δεν έχουν άλλη κατοικία στη ζώνη των 800 μέτρων.

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των γηπέδων εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειας αυτών. Εν πάση περιπτώσει η συνολική επιφάνεια των ορόφων της οικοδομής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200 μ2. Επίσης δύναται η καλυπτομένη επιφάνεια της οικοδομής να μην είναι μικρότερη από 60 μ2 ανεξάρτητα από το ποσοστό καλύψεως με την προϋπόθεση ότι οι τοίχοι που φέρουν ανοίγματα φωτισμού και αερισμού απέχουν από τα όρια του γηπέδου …----…τουλάχιστον 1,50 μέτρα.

(Σ.Σ. Βλ. Ερμην. ΑΠΟΦ-59241/72/14-9-89).

4. α) Μέγιστο ύψος των οικοδομών 7,50 μέτρα. Σε περίπτωση κλίσεως του εδάφους κανένα σημείο της οικοδομής δεν θα υπερβαίνει το παραπάνω μέγιστο ύψος.

β) Σε περίπτωση κατασκευής στέγης από κεραμίδια ή πλάκες το ως άνω ύψος προσαυξάνεται κατά 1,50 μέτρο και κατά 1 μέτρο σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε ισόγεια οικοδομή που υπάρχει κατά τη δημοσίευση του διατ. αυτού.

γ) Πάνω από το μέγιστο ύψος δεν επιτρέπεται καμιά κατασκευή εκτός από στηθαίο δεξαμενή νερού ύψους 1 μέτρου, και καπνοδόχων.

5. Επιτρέπονται μόνο οι απόλυτα αναγκαίες επεμβάσεις για την τεχνική διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται η μορφή του φυσικού εδάφους.

6. Ως τρόπος επικαλύψεως των κτιρίων, και ως λοιπά αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία τους ορίζονται αυτά που επικρατούν στον οικισμό όπως εξειδικεύονται με την απόφαση του Νομάρχη του Αρθ-2.

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (ΠΙΛΟΤΙΣ).

8. Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχών περιμετρικών εξωστών.

9. Επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση των κτιρίων που υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού έστω και αν η δόμηση τους αντίκειται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος.

ΑΡΘΡΟΝ-4.

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας στη ζώνη των 800 μέτρων των κατά το Αρθ-1 του παρόντος οικισμών απαιτείται πλην των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις, βεβαίωση του Κοινοτικού Συμβουλίου α) ότι το γήπεδο βρίσκεται μέσα σε ζώνη 800 μέτρα από το κέντρο του οικισμού, β) σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας, ότι το γήπεδο υπήρχε με τις ίδιες διαστάσεις την 15-9-82 και γ) σε περίπτωση γηπέδων που δημιουργούνται κατά την παράγραφο 2 του παραπάνω Αρθ-3, βεβαίωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο.

ΑΡΘΡΟΝ-5.

1. Οι κατά το Αρθ-1 οικισμοί δύναται να οργανωθούν κατά ζώνες με τις ενδείξεις Α, Β, Γ που εγκρίνονται με απόφαση του Νομάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και της ΕΕΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω διαδικασία κινείται και οίκοθεν από τον Νομάρχη. Η οργάνωση σε ζώνες προϋποθέτει την ύπαρξη ή την εξασφάλιση με ευθύνη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου των αναγκαίων κοινοχρήστων χώρων του οικισμού, της πλατείας και των δρόμων και πεζοδρόμων κυκλοφορίας.

2. Η ζώνη Α περιλαμβάνει το αυστηρά συγκροτημένο τμήμα του οικισμού. Καθορίζεται με συνεχή γραμμή σε διάγραμμα ή αεροφωτογραφία κατάλληλης κλίμακας.

3. Η ζώνη Β καθορίζεται με συνεχή γραμμή στο ίδιο διάγραμμα, με απόσταση μέχρι 150 μέτρα από τα όρια της ζώνης Α, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους και τα υπάρχοντα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια.

4. Η ζώνη Γ εκτείνεται από τα όρια της ζώνης Β μέχρι το όριο των 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού.

ΑΡΘΡΟΝ-6.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των γηπέδων μέσα στις ζώνες Α, Β και Γ ορίζονται ως εξής:

ΖΩΝΗ Α.

1. 'Αρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδό είχαν κατά την 15-9-82.

2. Επίσης θεωρούνται, άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού, εφ' όσον έχουν εμβαδό αυτό που θεωρείται αντιπροσωπευτικό του χαρακτήρα και του πολεοδομικού ιστού του οικισμού. Το εμβαδό αυτό ορίζεται με την κατά την παράγραφο 1 του Αρθ- 5 του

παρόντος απόφαση του Νομάρχη.

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των γηπέδων 60% της επιφάνειας αυτών.

4. Μέγιστο ύψος των οικοδομών 7,50 μέτρα. Σε περίπτωση κλίσεως του εδάφους κανένα σημείο της οικοδομής δεν υπερβαίνει το παραπάνω μέγιστο ύψος. Σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε ισόγεια οικοδομή που υπάρχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος το ύψος προσαυξάνεται κατά 1 μέτρο.

5. Προκειμένου για την ανέγερση οικοδομής για χρήση, ειδικά κατοικίας, εφαρμόζονται τα εδάφια 3 έως και 9 του Αρθ-3 του παρόντος.

ΖΩΝΗ Β.

1. 'Αρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδό είχαν κατά τη 15-9-82.

2. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 μ2, τα οποία δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού από μεγαλύτερες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών παραχωρούν την κυριότητα με πράξη δωρεάς στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, τμήματος γηπέδου ίσο με το 25% της προς κατάτμηση εκτάσεως και πάντως όχι λιγότερο από 500 μ2. Το γήπεδο που παραχωρείται δύναται να είναι τμήμα της προς κατάτμηση εκτάσεως ή να βρίσκεται σε άλλη θέση του οικισμού ή εκτός των ορίων της ζώνης Β, κατά την κρίση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Η πιο πάνω έκταση που παραχωρείται διατίθεται αποκλειστικά από το Δήμο ή την Κοινότητα για την δημιουργία κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων ή χώρων προοριζομένων για άλλους κοινωνικούς σκοπούς.

Η συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανεγέρσεως οικοδομής στα γήπεδα που δημιουργούνται.

3. Επιπλέον θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 μ2 τα οποία δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού από μεγαλύτερες εκτάσεις εφ' όσον πρόκειται να μεταβιβασθούν σε μόνιμους κατοίκους του οικισμού ή Δημότες αυτού ή καταγομένους από τον οικισμό, που δεν έχουν άλλη κατοικία στη ζώνη των 800 μέτρων, βεβαιουμένων των παραπάνω από την οικεία Κοινότητα. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση οικοδομικής άδειας στα γήπεδα που δημιουργούνται κατά τα παραπάνω.

4. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των γηπέδων 60% της επιφανείας αυτών.

5. Συντελεστής δομήσεως 0,8.

6. Μέγιστο ύψος των οικοδομών 7,50 μέτρα. Σε περίπτωση κλίσεως του εδάφους κανένα σημείο της οικοδομής δεν υπερβαίνει το παραπάνω μέγιστο ύψος. Σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε ισόγεια οικοδομή που υπάρχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος το ύψος προσαυξάνεται κατά 1 μέτρο.

7. Προκειμένου για ανέγερση οικοδομής για χρήση ειδικά κατοικίας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 έως και 9 του Αρθ-3 του παρόντος ΠΔ/τος.

ΖΩΝΗ Γ.

1. Για τα γήπεδα της ζώνης αυτής στα οποία ανεγείρεται οικοδομή για κατοικία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρθ-3 του παρόντος.

Για τα λοιπά γήπεδα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ-7.

1. Οι όροι δομήσεως που καθορίζονται με αυτό το διάταγμα δεν εφαρμόζονται σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και χώρους φυσικού κάλλους που εμπίπτουν στη ζώνη των 800 μέτρων από το κέντρο των κατά το Αρθ-1 οικισμών. Οι παραπάνω εκτάσεις και χώροι προσδιορίζονται με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται με γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και των αρμοδίων φορέων.

2. Κατά τη δημιουργία νέων γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα γήπεδα κυκλοφοριακή εξυπηρέτησή τους από κοινόχρηστο χώρο.

3. Το Κοινοτικό Συμβούλιο εάν διαπιστώσει ότι η οικοδόμηση συγκεκριμένου γηπέδου θα δημιουργήση αισθητικά προβλήματα, λόγω σχήματος, μορφής και θέσεως του γηπέδου στον οικισμό, θέτει το θέμα στην κρίση της ΕΠΑΕ.

ΑΡΘΡΟΝ-8.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργείται κάθε διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του ή ρυθμίζει θέματα σχετικά με το αντικείμενό του στις περιοχές που αναφέρεται το διάταγμα αυτό.

ΑΡΘΡΟΝ-9.

1. Η ισχύς των διατάξεων των Αρθ-3 και Αρθ-4 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατά το Αρθ-2 αποφάσεως του Νομάρχη.

2. Η ισχύς των διατάξεων του Αρθ-6 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατά τα Αρθ-2 και Αρθ-5 (παρ. 1) αποφάσεως του Νομάρχη.

3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1982.

@ΣΧΕΤ-ΝΟΜ - ΓΟΚ/73 Αρθ-80 (παρ-1),Αρθ-87 κ'Αρθ-125.

Εγκ-65/84 - Εγκ-108/84 = ΠΔ/24-4-85 Αρθ-9. - Εγκ-72/89

@ΣΥΝ-ΛΕΞ.

@ΣΗΜ-ΣΥΝΤ

Με την δημοσίευση στην Εφημ. της Κυβερνήσεως της Αποφ. καθορισμού των ορίων των οικισμών, κατάταξης των οικισμών σε κατηγορίες και τον προσδριορισμό της αρτιότητας των οικοπέδων σύμφωνα με το Αρθ-9 ΠΔ 24-4-85 το παρόν Δ/γμα δεν εφαρμόζεται.

Κατόπιν αυτού για την εφαρμογή του απαιτείται προηγουμένως έρευνα εάν ο οικισμός έχει χαρακτηρισθεί ως ανωτέρω.

Α/218(5) ------------------------------------------------------------